Diana Schrijft

 VISI als hoeksteen van de bouwsector

Beide kennisinstituten CROW en STABU hebben een transitie doorgemaakt van beheer- naar een innovatieplatform. Beiden kijken met de opgedane kennis van gestructureerde gestandaardiseerde systematieken kritisch naar de toekomst van open standaarden. Staat het raam van acceptatie ervan op een kier of staat de deur wagenwijd open?

Voor een succesvol verloop van een bouwproject is een goede verdeling van verantwoordelijkheden van doorslaggevend belang. De rollen in VISI vormen de basis voor heldere en eenduidige communicatie- en informatieoverdracht in organisaties en (bouw)projecten. Met deze algemeen geaccepteerde en sectorbrede standaard kunnen alle communicatieafspraken gestructureerd, bewaakt en bewaard worden.

De VISI-kerngroepen van de grond, weg- & waterbouw (gww) en van de burger- & utiliteitsbouw (b&u) hebben afgesproken om gezamenlijk een programma uit te werken om VISI als digitale communicatiestandaard bouwbreed te gaan implementeren.

VISI wordt al ruim zes jaar succesvol toegepast in gww-projecten. Steeds vaker vragen partijen in de B&U-sector ook om het gebruik van VISI. Tussen de beide kerngroepen is de afspraak gemaakt om de kennis en ervaring van de gww-sector met VISI in te zetten in de B&U.

Binnen de VISI-kerngroepen worden afspraken gemaakt over digitale communicatie in bouwprojecten. Door toepassing van op VISI-systematiek gebaseerde software wordt alle (digitale) correspondentie op een snelle, efficiënte en eenduidige manier vastgelegd en kunnen afwijkingen, wijzigingen en documenten in bouwprojecten gemakkelijk worden bewaakt. In de VISI-stuurgroep wordt samenwerking met betrekking tot implementatie voor VISI op strategisch niveau besproken.

Jan-Pieter Eelants, projectmanager bouwprocesmanagement van CROW: “VISI is in de gww-sector als standaard geaccepteerd. Sinds 2006 hebben meer dan 40 opdrachtgevers VISI-communicatie voorgeschreven. Begin 2012 werd VISI al in meer dan 2.000 bouwprojecten gebruikt. De afgelopen twee jaar heeft het gebruik zich verdubbeld. Dit zijn met name projecten in de gww-sector. Maar ook in de burger- & utiliteitsbouw en installatiebranche groeit het gebruik van VISI. Verschillende organisaties hebben VISI structureel ingevoerd; ProRail en Gemeentewerken Rotterdam gebruiken VISI in ieder werk. Nadat zij jarenlang, net als veel anderen, een drempel (in tijd en/of geld) hanteerden voor de toepassing van VISI, vroegen de aannemers steeds vaker om ook ònder de drempel met VISI te mogen werken.”

Internationaal

Radboud Baayen, hoofd technische zaken van STABU vult aan: “Op het gebied van bouwprocesmanagement heeft Nederland internationaal gezien veel belangstelling. Als gevolg hiervan is internationaal het initiatief genomen om de principes van de VISI-standaard op te nemen als ISO-standaard onder nummer en titel ISO 29481 “Building Information Models-Information Delivery Manual (IDM). Met deze internationale norm wordt aangesloten op de internationale samenwerking binnen buildingSMART. Deze organisatie beheert en promoot naast de IDM ook de IFD (voor objectenbibliotheken) en IFC standaard (voor 3D modellen). In de werkgroepvergadering van maart 2012 is afgesproken dat verdere aansluiting wordt gezocht in de ontwikkelingen van de overige standaarden onder BIM.”

VISI-BIM

Eelants: “In de gww ligt de aandacht traditioneel minder op het ontwerpproces, maar zijn we vooral ‘proces’ georiënteerd. Hierdoor ligt de oorspronkelijke focus in de digitale samenwerking op VISI. In de b&u-sector is het accent op het ‘ontwerp’ veel groter en daarmee is BIM de natuurlijke stap om te komen tot digitale uitwisseling van informatie. Baayen: “Wanneer je zowel IFC/IDM en IFD zou gebruiken heb je het ideale model beschikbaar. Niet alleen kosten, maar ook richting het beheerproces krijg je meer grip op het eindproduct. Het lijken soms losstaande ontwikkelingen, maar de onderlinge afstemming is van essentieel belang voor algemeen geaccepteerde standaarden.”

Eilandautomatisering

“Men kan pas spreken van een defacto Standaard zodra deze ook als zodanig wordt toegepast”, vervolgt de heer Eelants. “De internationale VISI-Standaard levert ook concurrentievoordelen op voor internationaal opererende ingenieursbureaus en bouwbedrijven.” De heer Baayen vult zijn collega van CROW aan: “De b&u-sector is nog niet doordrongen van het belang van VISI. Er zijn een aantal proefprojecten met succes afgerond, maar daar is vervolgens niet mee verder gegaan.” Deze tendens is naar meerdere initiatieven door te trekken. buildingSMART International timmert internationaal flink aan de weg. Veel van de kennis, expertise en input is afkomstig uit Nederland. Baayen: “Nederland kent verschillende partijen die dezelfde initiatieven ontplooien, elk op eigen wijze. Wanneer deze allen onder de vlag van buildingSMART zouden varen zouden we zoveel van elkaar kunnen leren, ons sterker kunnen profileren maar vooral onderling afstemmen en doen waar een klein landje groot in kan zijn.”

CROW

Een van de speerpunten van CROW ligt bij Systems Engineering (SE) als een geïntegreerde ontwerp- en projectmanagementmethodiek. Eelants: “De systematische werkwijze is een absolute randvoorwaarde om te komen tot digitale communicatie en informatie-uitwisseling in het bouwproces. Het toepassen ervan helpt de bouwsector verder te professionaliseren. De methode is ingericht voor alle processen in de levenscyclus van systemen. Het bevordert in grote mate de sturing en beheersbaarheid gedurende de hele levensfase van een project. Het geeft een grote impuls aan de samenwerking tussen marktpartijen in de sector. Planvormende, ontwerpende, uitvoerende en beherende partijen slaan de handen ineen. Dit leidt tot integratie van alle vakdisciplines en specialismen in een multidisciplinaire aanpak.”

STABU

Om BIM in Nederland goed te kunnen toepassen zijn informatiestructuren of informatiestandaarden een absolute noodzaak. STABU heeft veel geïnvesteerd in deze standaarden waarbij het de bedoeling is dat softwarehuizen deze standaarden gaan gebruiken om in te bouwen in hun softwareprogramma’s. Baayen: “Het jaar 2012 is belangrijk voor STABU. Het Bouwbreed Informatiesysteem gaat online, waarvoor onze database gemoderniseerd moet worden, de standaarden uitgebreid, infrastructuur op orde maar ook feedback verkrijgen van de diverse partijen staat hoog op de agenda.”

Samenwerking

Eelants: “Van oudsher zijn beide besteksystematieken volgend op veranderingen in wet- en regelgeving. De verschillende fases die worden doorlopen in het bouwproces – en dat geldt voor de hele bouwsector – overlappen elkaar veelvuldig. Ik verbaas me elke keer weer dat een rapport over de schutting wordt gegooid en daarmee ook de reeds beschikbare gegevens.” Baayen haakt daar op in: “Het project zelf moet meer gezien worden als eindproduct en niet alleen het schakeltje waarvoor een partij verantwoordelijk is. Werken volgens een bepaalde werkmethodiek toepasbaar in elk project, volgens een vaste structuur. Daardoor gaan we die schutting afbreken.”

 

—- TOELICHTENDE INFORMATIE —–

buildingSMART

STABU-bulletin juni 2012

STABU-bulletin juni 2012

Binnen de organisatie van buildingSMART is een permanente plek ingeruimd voor gelieerde ontwikkelingen die van grote waarde zijn bij de ontwikkeling van het Bouwwerk Informatie Model (BIM). IFD Library is als belangrijke ontwikkeling erkend en wordt op deze wijze binnen de organisatie van buildingSMART opgenomen. Met de nieuwe organisatorische opzet zal IFD Library verder gaan onder de naam buildingSMART Data Dictionary.

De technologie van buildingSMART wordt gevangen onder de volgende noemers:

  • buildingSMART Data Model (IFC);
  • buildingSMART Data Dictionary (IFD);
  • buildingSMART Processes (IDM).

Meer informatie is te vinden op: www.buildingsmart.com

IFC

International Foundation Classes (IFC) is een open, gestandaardiseerde manier van het opslaan van digitale bouwbeschrijvingen. IFC is ontwikkeld door BuildingSMART en wisselt informatie tussen verschillende BIM pakketten uit.

Building Information Modelling (BIM)

Het Bouw Informatie Model ook (Building Information Model) ofwel BIM is een manier van ontwerpen en bouwen waarbij het gebouw of constructie in een 3D-model en databank wordt opgebouwd.

 

 

Gepubliceerd in: CROW etcetera, mei/juni 2012. Uitgever: CROW

Gepubliceerd in: STABU-bulletin, jun1 2012. Uitgever: STABU